Algemene voorwaarden (V010) Interim Opdracht

Art & facts B.V. – KvK 857376445, Conform algemene modelovereenkomst Tussenkomst, BD-nr. 9015550000-09-2 | 29022016

1. De Opdracht

1.1. De Opdrachtgever verstrekt aan Art & facts B.V. (“Art& facts”), een besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam, tevens handelend onder de naam MuseumSpecialisten.nl, de opdracht tot het uitvoerenvan een opdracht (“het Project”) zoals naderomschreven in de Interim Opdracht.

1.2. Het Project zal worden uitgevoerd door de in deInterim Opdracht nader te noemen Kandidaat.

1.3. De Interim Opdracht komt tot stand door ondertekening daarvan door de Opdrachtgever.

1.4. Art & facts verbindt zich in te zullen spannen om het Project zo goed als mogelijk uit te voeren maar garandeert geen resultaat.

2. Informatie

2.1. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie, diehen ter kennis is gekomen uit hoofde van het Project, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

2.2. Art & facts zal de kandidaat ten behoeve van de Opdrachtgever een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen in verband met vertrouwelijke informatie. De Opdrachtgever ontvangt daarvan een kopie.

2.3. Partijen stellen in de Interim Opdracht nader tenoemen contactpersonen aan. Deze contactpersonen
fungeren over en weer als aanspreekpunt en zullen elkaar regelmatig informeren over de voortgang van het Project en het functioneren van de Kandidaat.

2.4. De Opdrachtgever is gehouden Art & facts en/of de Kandidaat onverwijld te  informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het Project van
belang kunnen zijn en geen onjuiste en/of misleidende informatie te verstrekken. De Opdrachtgever legt aan de Kandidaat geen handelingen en/of verplichtingen op die in strijd zijn met de geldende wetten, statuten, besluiten en richtlijnen van bevoegde organen van de Opdrachtgever en/of met de beroepsethiek. De Opdrachtgever zal erop toezien dat de Kandidaat in staat wordt gesteld het Project naar behoren uit te
voeren en de Kandidaat voorzien van een adequate werkruimte en materialen.

2.5. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid is Art & facts gerechtigd om de uitvoering van het Project op te schorten, doch slechts nadat zulks tussen de contactpersonen is besproken. Opschorting laat de verplichting van de Opdrachtgever tot het betalen van de in artikel 4 genoemde vergoedingen tot de in de Interim Opdracht genoemde einddatum onverlet.

3. Duur en beëindiging

3.1 Het Project vangt aan op de ingangsdatum en eindigt
op de einddatum zoals genoemd in de Interim Opdracht.

3.2 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde kunnen partijen de Interim Opdracht met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk beëindigen indien:

 • de wederpartij in staat van faillissement wordt 
  verklaard;
 • de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling
  wordt verleend;
 • de onderneming van de wederpartij wordt
  geliquideerd;
 • conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende 
  en/of onroerende zaken van de wederpartij;
 • de wederpartij ondanks een schriftelijke
  aanmaning daartoe in gebreke blijft met betaling van een factuur.

3.3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan de Opdrachtgever de Interim Opdracht voorts binnen 15 
werkdagen te rekenen vanaf de ingangsdatum schriftelijk  beëindigen indien de Kandidaat naar het redelijk en gemotiveerd schriftelijk meegedeelde oordeel van de Opdrachtgever niet voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, doch slechts eerst nadat zulks tussen de contactpersonen zal zijn besproken.

4. Vergoeding en facturering

4.1. Opdrachtgever is Art & facts een vergoeding
verschuldigd voor het in de Interim Opdracht overeengekomen aantal uren en uurtarief.

4.2. Indien de Opdrachtgever wenst dat de Kandidaat meer of minder uren werkt dan in de Interim Opdracht is overeengekomen, dient de Opdrachtgever met Art &
facts in contact te treden teneinde het overeengekomen aantal uren in overleg met de Kandidaat tussentijds te wijzigen.

4.3. Art & facts zal de Opdrachtgever eerst onkostenvergoedingen in rekening brengen na voorafgaand verkregen toestemming van de Opdrachtgever.

4.4. Tenzij anders overeengekomen worden geen werkzaamheden verricht op zondagen, zaterdagen, algemeen erkende feestdagen en collectief binnen de
organisatie van de Opdrachtgever aangewezen ADVdagen. De Opdrachtgever is ter zake deze dagen geen vergoeding verschuldigd.

4.5. Art & facts stelt de Opdrachtgever maandelijks een factuur ter hand waarin het aantal uren en eventuele  andere overeengekomen vergoedingen over de voorafgaande kalendermaand worden gespecificeerd.

4.6. Vergoedingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan Art & facts te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling zal de Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van het uitstaande factuurbedrag per kalendermaand verschuldigd zijn (een gedeelte van een maand telt daarbij als een volle maand), alsmede alle  (buiten)gerechtelijke incassokosten (zonder dat ingebrekestellingen zijn vereist).

4.7. Indien en voor zover de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen een factuur van Art & facts, laat dit de verplichting van de Opdrachtgever deze factuur binnen de in lid 6 gestelde termijn te voldoen onverlet.

4.8. De Opdrachtgever heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen te verrekenen en/of op te schorten uit hoofde van een op Art & facts gepretendeerde vordering.

4.9. Art & facts kan te allen tijde van de Opdrachtgever zekerheidstelling verlangen voor al hetgeen de Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de Interim Opdracht verschuldigd wordt.

5. Belastingen en premies

Art & facts staat er voor in dat met betrekking tot de Kandidaat, indien en voor zover verplicht, regelmatig betalingen worden verricht voor de afdracht van sociale verzekeringen, loonbelasting en premie volksverzekeringen. Art & facts vrijwaart de 
Opdrachtgever en zal deze schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen en/of naheffingen van bedrijfsverenigingen en belastingdiensten.

6. Uitsluiten gezagsverhouding

Conform algemene modelovereenkomst Tussenkomst, BD-nr. 9015550000-09-2 | 29022016

6.1. In de overeenkomst tussen Art & facts en de Kandidaat zijn bepalingen opgenomen, die een gezagsverhouding uitsluiten tussen Art & facts en de Kandidaat en/of Opdrachtgever en de Kandidaat. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met navolgende bepalingen omtrent uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het Project.

6.2. De Kandidaat aanvaardt met acceptatie van de opdracht de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden. De Kandidaat zal de opdracht naar eigen inzicht en naar beste vermogen uitvoeren in overeenstemming met de voorschriften, normen en specificaties zoals deze voor de beroepsgroep en branche van toepassing zijn.

6.3. De Kandidaat deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voorzover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, vindt afstemming plaats met Art & facts en
Opdrachtgever over samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

6.4. Opdrachtgever en Art & facts verstrekken de Kandidaat alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

6.5. De Kandidaat is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht
en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of Art & facts. Opdrachtgever en/of Art & facts kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

7. Uitsluiten fictieve dienstbetrekking (tussenkomstfictie)

Conform algemene modelovereenkomst Tussenkomst,
BD-nr. 9015550000-09-2 | 29022016

Art & facts, Opdrachtgever en de Kandidaat willen over
en weer de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen.
Daarvoor is van belang dat de Kandidaat de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een
beroep. Art & facts en Opdrachtgever mogen redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is nu in, of in aanvulling op deze voorwaarden en de overeenkomst van opdracht:

 • is vastgelegd:
  • de inschrijving van de Kandidaat bij de Kamer van Koophandel;
  • het BTW-nummer van de Kandidaat; en
 • in ieder geval afspraken zijn gemaakt over:
  • aansprakelijkheid van de Kandidaat jegens de Opdrachtgever;
  •  een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Kandidaat niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;
  • het risico van non-betaling door de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Art & facts en de Kandidaat zullen door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het functioneren, het handelen of nalaten van de Kandidaat. Onder schade wordt verstaan; directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade.

8.2. Indien en voor zover het bepaalde in het vorig lid geen stand houdt, strekt de aansprakelijkheid van Art & facts en/ of de Kandidaat nimmer verder dan het
bedrag (exclusief BTW) dat door Art & facts van de Opdrachtgever is ontvangen over de laatste twee kalendermaanden van de Interim Opdracht.

8.3. Behoudens in geval van vorderingen en/of naheffingen als genoemd in artikel 5 zal de Opdrachtgever Art & facts en/of de betreffende Kandidaat vrijwaren en
schadeloos stellen ter zake van alle met de Interim Opdracht samenhangende vorderingen van derden. Art & facts bedingt het in de vorige volzin bepaalde als
zaakwaarnemer (intermediair) van de Kandidaat. De Kandidaat kan op het voorgaande rechtstreeks jegens de Opdrachtgever beroep doen.

9. Non concurrentie

9.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 is het de Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de Interim Opdracht alsmede gedurende een
periode van een jaar na afloop van die Opdracht om directe of indirecte zakelijke betrekkingen aan te gaan, hoe ook genaamd, met de Kandidaat, dan wel aan de
Kandidaat verbonden ondernemingen, of om de Kandidaat anderszins werkzaamheden te laten verrichten voor de Opdrachtgever, of een onderneming waarmee de Opdrachtgever in een groep verbonden is.

9.2. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare (zonder dat een ingebrekestelling is vereist) en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter grootte van 50% van het tarief dat de Opdrachtgever aan Art & facts betaald zou hebben indien de Interim Opdracht
zou hebben doorgelopen tot een jaar na de einddatum als genoemd in de Interim Opdracht.

9.3. Indien de Opdrachtgever aan Art & facts de wens te kennen geeft om de Kandidaat binnen een jaar na afloop van de Interim Opdracht in dienst te nemen en Art & facts deze wens inwilligt, zal de Opdrachtgever aan Art & facts een vergoeding betalen van 20% (met een minimum van € 5000,00) van de  gegarandeerde fulltime bruto jaarlijkse salariëring van het eerste dienstjaar.

Onder gegarandeerde bruto jaarlijkse salariëring wordt verstaan het basissalaris op basis van een fulltime werkweek (van 40 uur), de vakantietoeslag, de dertiende maand, de vaste onkostenvergoeding en de gegarandeerde bonus/gratificatie.

10. Auteursrecht

Auteursrechten op, tijdens en in het kader van het
Project door de Kandidaat tot stand gebrachte werken, komt toe aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

11. Toepasselijkheid

11.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Opdrachtgever en Art & facts, respectievelijk hun rechtsopvolger(s), waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Interim Opdracht, tenzij en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

11.2. Enige andere door de Opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.

12. Rechtskeuze en bevoegde rechter

12.1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

12.2. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.